Kadiköy Yangın Merdiveni

17
May
2014
Kategori : Yangın Merdiveni

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 yangin-merdiveni-

YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ

 

Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni  insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir.

 

Biz firma olarak kurulduğumuz günden beri taviz vermediğimiz tek şey kaliteyi uyguna satmaktır. Firmamız yangın merdiveni, yangın merdivenleri, yangın merdiveni modeleri üretim ve imalatı yapmaktadır.

 

Kat sınırlamasına bakılmaksızın tüm umumi binalar(tüm işyeri, ticaret merkezi ve topluma açık yapılar, resmi binalar) ile iskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 bodrum katında iskan edilemeyen binalarda 4(Zemin dahil)kat ve daha fazla olan binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur.

Topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, tiyatro, konser salonları, okullar ve öğretim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları lokaller, kulüpler, hastaneler, masa sayısı l0’dan fazla olan lokantalar, huzur evleri, kreşler, tehlikeli madde depoları, fabrikalar, l00m2 den büyük imalathaneler ve benzeri yapılarda her kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantı olacaktır. Yangın hangi noktadan çıkarsa çıksın o kattaki bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılacak yanyana yapılmayacak yangın merdiveni kovası ile merdiven aynı katta olacak ve genel merdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılmayacaktır.

 

Bir kattaki insan sayısı 500’ü aşarsa en az 3 yangın merdiveni yapılacaktır.

Yangın merdivenleri yapı kitlesi içerisinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış kapalı bir hacimde veya bina cephesinde dışa açık olarak (herkattaki ortak alanları sokağa bağlayacak şekilde) ateşe dayanıklı bir malzemeden yapılır.

Kaçış koridorları ve yangın merdivenlerinin genişliği 8 kata kadar enaz l.l0m. dir. Genişlik 8 kattan sonra her kat için 0.05m. artırılır. 16’dan fazla katlı binalarda ise l.5m.’den az olamaz. Hastane, eğitim kurumları, kültür tesisleri, kışlalar, oteller, lokantalar, düğün salonları gibi umumi yapılarda yangın merdivenlerinin genişliği iskan edilebilir, bodrum katlar dahil 8 kata kadar l.3m.’dir. l2’den fazla katlı umumi binalarda ise l.5m.’den az olamaz.

 

Yangın merdivenlerinin betonarme veya yangına dayanıklı bir malzeme ile yapılması zorunludur. Yangın merdiveninin statik hesabı projelerde aranır. Bir yapıda birden fazla merdiven olması halinde yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak kaydıyla bu merdivenlerin bir tanesi yangın merdiveni olarak kabul edilebilir.

 

-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarının merdiven kovasının tabii ve Cebri havalandırması sağlandığı takdirde; her katta, kattaki sahanlığıda içeren merdiven kovasının diğer bölümleri ile irtibatını kesecek ısıya dayanıklı ve duman sızdırmaz kapı sistemi yapılması (kaçış yönü merdivene doğru) şartı ile binaya ait merdiven yangın merdiveni olarak kabul edilir. Ayrıca yangın merdiveni yapılması şartı aranmaz.(İnşa malzemesi ile ilgili B.Ş.B.si yangın yönetmeliği hükümleri saklıdır.)

-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarında yangın merdiveni proje tasdik ve iskan işlemi, İ.B.B. si yangından korunma yönetmeliği çerçevesinde İlçe belediyesi tarafından yürütülür.

 

Yangın merdivenlerinin ortak alanlara bağlantılı olarak planlanması esastır. Yangın merdivenleri çatı üzerine kadar ulaşacak ve yangın merdivenlerine açılan kapılar ısıya dayanıklı ve yalıtımlı olarak yapılacaktır. Binalarda ± 0.00 kotunun altına çok sayıda bodrum kat yapıldığı takdirde duman sızdırmaz ve ısı geçirmez bir tüp şeklinde zemin katla irtibatlı yangın merdiveni yapılacaktır. İrtifak hakkı tesisi suretiyle komşu parsellerde ortak yangın merdiveni düzenlenir.

 

Ticaret bölgelerinde bodrum ve zemin katlarıı parsel tamamında inşaata izinli binalarda ana blok dışında +5.00m. kotundaki döşeme üstüne inilmek ve dışarıya irtibatı binanın umumi kısımlarından sağlamak arka bahçelerde komşu parsel hudutlarından enaz l.5m. çekilmek koşuluyla tertiplenecektir.

Bütün binalarda yangın merdivenlerinin sokak ile irtibatlandırılması zorunludur. Yüksek yapılarda ve umumi binalarda yangın merdivenleri mutlaka genel çıkıştan ayrı olarak yangından korunmuş bir kaçış yoluyla sokağa ulaşacaktır. Basamaklarda kullanılan malzeme kaygan bir yüzey teşkil etmeyecektir. Yangın merdivenlerinin her iki tarafına korkuluk yapılacaktır. Yangın merdiveni enaz 2 saat ateşe bir malzemeden imal edilir ve bütün bağımsız bölümler ile irtibatı sağlanır. Kapıcı, kalorifer dairesi, çayocağı vb.yerlerden veya herhangi bir bağımsız bölümden geçilerek yangın merdivenine ulaşım sağlanamaz. Binalarda yangın merdiveni açık veya kapalı çıkmanın dışında komşu mesafeleri sağlamak suretiyle düzenlenebilir.

 

Mevcut binalarda yukarıda kullanılan, nitelik ve özellikleri belirtilenlerde de belediyeler bu yönetmeliğe göre yangın merdiveni yaptırmaya yetkilidirler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine uyulması zorunlu olup; tereddüt edilen konularda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.

YANGIN MERDİVENİ NASIL YAPILMALIDIR

(1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.

(2) Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar.

(3) Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.

(4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

 

ACİL ÇIKIŞ ZORUNLULUĞU: 

 

(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

(3) Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda iki kapı gerekiyor ise, kapılar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise, diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.

(4) Bir koridor içindeki iki kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise, koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

 

DAİRESEL YANGIN MERDİVENİ:

 

(1) Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.

(2) Dairesel merdivenler 9.50 m’den daha yüksek olamaz.

(3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.

(4) Basamak yüksekliği 175 mm’den çok olamaz.

(5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m’den az olamaz.

 

DIŞ KAÇIŞ MERDİVENLERİ:

 

(1) Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva içinde bulunması şart değildir.

(2) Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boşluğu bulunamaz.

(3) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez.

 

KAÇIŞ RANPALARI:

 

(1) İç ve dış kaçış rampaları, aşağıda belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir:

a) Kaçış rampalarının eğimi % 10′dan daha dik olamaz. Kaçış rampaları düz kollu olur ve doğrultu değişiklikleri sadece sahanlıklarda yapılır. Ancak, herhangi bir yerindeki eğimi 1/12′den daha fazla olmayan kaçış rampaları kavisli yapılabilir.

b) Bütün kaçış rampalarının başlangıç ve bitiş düzeylerinde ve gerektiğinde ara düzeylerde yatay düzlüklerin, yani sahanlıkların bulunması gerekir. Kaçış rampalarına giriş ve rampalardan çıkış için kullanılan her kapıda, yatay sahanlıklar düzenlenir. Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, rampa genişliğinden az olamaz. Ancak, düz kollu bir rampada sahanlık uzunluğunun 1 m’den daha büyük olması gerekmez.

c) Kaçış rampalarına, merdivenlere ilişkin gereklere uygun biçimde duvar, korkuluk veya küpeştelerin yapılması mecburidir.

ç) Bütün kaçış rampalarında kaymayı önleyen yüzey kaplamalarının kullanılması şarttır.

d) Kaçış rampaları, kaçış merdivenlerine ilişkin gereklere uygun şekilde havalandırılır.

e) Kaçış yolu olarak yalnızca tek bir bodrum kata hizmet veren kaçış rampalarının korunumlu yuva içinde bulunması gerekmez.

(2) Araç rampaları, kaçış rampası olarak kabul edilmez.

z-tipi-yangin-merdiveni-1

Kaçış merdiveni havalandırması

 

(3) Bütün kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. Kaçış merdiveni ve kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı ile aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.

 

BODRUM KAT ÇIKIŞ MERDİVENLERİ:

 

(1) Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, kaçış merdivenlerinde uyulması gereken bütün şartlara uygun olması gerekir.

(2) Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi hâlinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Merdiven, bodrum katlar dâhil 4 kattan çok kata hizmet veriyor ise, konutlar için özel durumlar hariç olmak üzere, bodrum katlarda merdivene giriş için yangın güvenlik holü düzenlenir.

b) Herhangi bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini önlemek için, merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığının bodrum merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile ayrılması veya görülebilir uygun yönlendirme yapılması gerekir.

yangın-merdiveni-26

KAÇIŞ YOLU KAPILARI:

 

(1) Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.

(2) Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.

(3) Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.

(4) Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.

(5) Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir.

(6)Kapıların en çok ( 110 N ) kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir.

YANGIN

Belediyelerin yürütmeliklerinde zorunlu hale getirdikleri yangın merdivenleri ile ilgili siz de tüm bilgileri en detaylı ve kapsamlı bir şekilde  bulmak istiyorsanız asla başka bir adres aramanıza gerek kalmadığını belirtmek isteriz. Hepinizin bildiği gibi yangın merdiveni olası bir afet karşısında insanların son derece güvenli bir şekilde dışarıya tahliye edilmelerini sağlamak amacı ile bulundurulması gereken bir unsurdur. Ancak ülkemizde bu yönetmeliğe uymayan pek çok işletme ve kurumun olduğunu da söylemek isteriz. Genel olarak toplu insan sayısının çok olduğu her türlü devlet ve özel şirketlerde bulunması gerekmektedir.

Eğer siz de bu merdivenlere sahip değilseniz ve en kısa sürede yaptırmak istiyorsanız sektörün yılların deneyimine sahip olan firması yani bizi tercih ederek yola çıkabileceğinizi belirtmek isteriz. Can kaybının önüne geçmede direkt olarak pozitif katkı sağlayacak olan bu merdivenler ile ilgili en doğru projelere imza atmak istiyorsanız bizi tercih etmenizin en doğru atılmış adım olacağını da söylemek isteriz. İnsanların tahliye işlemleri süresinde hayati bir rol oynayan bu merdivenlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını istiyorsanız hemen alanında uzman çalışanlarımızı tercih edebileceğinizi de yeri gelmişken belirtelim. Böylece kusursuz bir şekilde konumlandırılmış merdivenlere sahip olabileceksiniz. Sizlere bu yönde hem üretim hem de imalat sunan firmamızın gerekli olan yetki ve tüm belgelere de sahip olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

Şimdi gelelim son derece önemli olan bu yangın merdiveni işleminin nasıl gerçekleştiğine. Öncelikle bu merdiveni kurdurmak istiyorsanız hemen alanında öncü olan çalışanlarımız ile bir etüt çalışması yapmamız gerektiğini belirtmek isteriz. Bina yüksekliği en güvenli tahliye noktaları yangın tahliyesi merdivenlerinin ne kadar genişlikte ve hangi malzemeler ile yapılması gerektiği gibi pek çok bilgiyi hazırlamak gerektiğini belirtelim. Bunun içinde tamamen uzman çalışanlarımız ile sizlere ücretsiz bir proje hazırladığımızı söyleyelim. Bu projenin en detayına kadar kusursuz bir şekilde seyretmesi için denetmenlerimiz tarafından da ayrıca incelendiğini ve onaylandığını bilmenizde fayda var. Bu yönetmeliğin zorunlu hale getirilmesi ile meydana çıkan bu merdiven ihtiyacınız sizlere en kısa sürede sağladığımızı da belirtmek isteriz. Peki, sizlere bu merdivenin maliyetinin ne kadar olacağı konusunda da yardımcı olmaya çalışalım.

İşletme olarak en çok yangın merdiveni fiyatları ile ilgili sorurlarla karşı karşıya kaldığımızı da ifade edelim. Bunun için mutlak suretle projenin uygulanacağı yerde profesyonel bir çalışanımız ile raporlama yapılması gerektiği aşikardır. Böylece ne kadar malzemenin kullanılacağı hangi tür malzemenin kullanılması gerektiği işçiliğin hangi seviyelerde seyrettiği gibi veriler sonrasında ortalama bir fiyatı söylemenin mümkün olacağını belirtelim. Bunun haricinde uygulanacak yerde kaç tane yangı merdiveninin entegre edileceği de bu fiyatı belirleme konusunda son derece önemli bir rol oynamaktadır. İşte tüm bu kriterleri göz önünde bulundurarak yangın merdiveni fiyatları sorunuza o an en net cevabı verebileceğimizi de söyleyelim.

Siz de zorunlu olarak yaptırmanız gereken bu merdiven çeşidi ile alakalı bütün merak ettiğiniz sorularınızın cevaplarını en detaylı bir şekilde bulmak için hiç vakit kaybetmeden sizler için hazırlamış olduğumuz internet sitemizi ziyaret etmenizin yeterli olacağını söylemek isteriz. Aynı zamanda bu zamana kadar bizler tercih eden tüm referanslarımızı da sitemiz içerisinde bulabileceğinizi söylemek isteriz. Aklınızda ki bütün soru işaretlerinizi güven içerisinde yok etmenizi sağlayacak bir şirketi tercih etmek istiyorsanız bizim bu konuda tam bir biçilmiş kaftan olduğumuzu söylemekte de yarar görüyoruz. Hem işinizi sonuçlandırmak hem de hesaplı çıkmak için bizi tercih edin.

yangin_merdiveni_z1

HAYAT KURTARICI MERDİVEN

Günlük hayatta pek çok insan ne yazık ki çeşitli kazalara maruz kalıyor. Yürürken yolculuk yaparken hatta evinde otururken bile insanların başına olmadık kazalar geliyor. Bu kazaların pek çoğu dikkatsizlik ve alınması gereken önlemlerin alınmamasından dolayı kaynaklanıyor. İnsanların en sık başına gelen kazalardan olan yangından korunmanın yolu olmasa da alınacak önlemler ile kurtulmanın yolu bulunuyor. Yangına karşı alınacak ilk önlem binalara ya da işyerlerine bir yangın merdiveni konulmasıdır. Genel olarak bina dışına monte edilen bu merdivenler ile pek çok insan sıkıştıkları yerden kurtulup hayatta kalmayı başarmıştır.

         Yangın merdiveni katına bakılmaksızın tüm işyerleri ile 10 kat ve üzeri katlı binalarda bulunması zorunlu hale getirilen yangın çıkması durumunda kişilerin güvenli ve en hızlı şekilde binayı terk etmesini sağlayan binanın dış bölgesinde bulunan merdivenlerdir. Bu merdivenler yangının geç fark edilmesi ve kişilerin bulundukları katta sıkışması durumlarında hayat kurtarıcı bir hal alır. Özellikle binanın dışında bulunan merdivenlerde dumandan ya da sıcaktan etkilenme durumları tamamen ortadan kalkar. Ancak bu merdivenlerin kullanımında da dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. İlk başta kişilerin yangın ile karşılaşma durumlarında soğukkanlı olmaları ve telaşa kapılmadan hareket etmeleri gerekiyor. Merdivenden tek tek ve sağlam adımlar atarak inilmesi ve merdiven korkuluklarına tutunmak gerekir. Aksi halde yangından kaçarken düşüp daha da kötü bir kaza meydana gelebilir.

Binalara yangın merdiveni konulması kadar kullanışlı yangın merdiveni olması da önemlidir. Kullanış açısından en uygun ve tehlikesizi z yangın merdiveni olmaktadır. Z merdivenlerde sarmallarda olduğu gibi sürekli dönme ya da düzlerde olduğu gibi dümdüz inme yerine ufak aralıklar ile dönme gerçekleştiği için kişilerin başlarının dönüp düşme ihtimalleri oldukça azalıyor. Binaların büyüklüğüne göre büyüklük ve şekli değişen Z merdivenler yangın merdivenleri arasında en çok tercih edilen merdiven tipidir.

Yangın merdivenleri günlük hayatta çoğu zaman farkına varmadığımız farkına varsak bile ne kadar sevimsiz diye düşündüğümüz merdivenlerdir. Yangın anında hayat kurtarıcı olan bu merdivenler daha çok çelik kaplama ısı ve suya karşı dayanıklı maddelerden üretilmektedir. Özellikle bina dışındaki merdivenlerin kışın sık sık yağmur suyuna maruz kalacağı düşünülerek daha sağlam yapılı maddeler kullanılmaktadır.

Yangından koruma olmasa da hayatta tutma özelliği olan bu merdivenlerin bina içerisinde herkese aynı uzaklıkta olan kapıları bulunur. Eğer bina çok büyükse büyüklüğüne uygun merdiven ya da birden fazla merdiven kullanılmalıdır. Bir kattaki kişi sayısının 500`ü aşması durumunda ise o katta en az 3 adet yangın merdiveni bulunması zorunludur. Yangın anında kişilerin en yakın çıkış kapısına gitmeleri konusunda daha önceden uyarılmış ya da eğitilmiş olmaları gerekir. Kişi sayısının fazla olduğu işyerlerinde zaman zaman yangın tatbikatı yapılarak çalışanların olası bir yangın durumuna karşı hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır.

Yangın merdivenlerinin bina içerisinde olması durumunda kovalarının sürekli temiz tutulmadı gerekir. Aksi takdirde bir yangından kaçış durumunda gereken oksijen sağlanamaz ve kişiler hareket etmekte zorlanırlar. Bu merdivenler biran içerisinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği uzaklıkta monte edilmelidir. Tek bir merdiven olan binalarda 6 ile 12 metre arası çok merdiven olması durumunda 12 ile 24 metre arası bir mesafede merdivene ulaşılacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Yangın yönetmeliğine uygun olarak yapılandırılan yangın merdivenleri ile kısa sürede kişiler binayı terk edip olası bir faciadan kurtulabilirler. Yangın merdiveni kadar kişilerin yangın sırasındaki davranışları da çok önemlidir. Her ne olursa olsun kişilerin soğukkanlılıklarını kaybetmeden hareket etmeleri hayatta kalmaları için en büyük etkenlerden birisidir.

YANGIN ANINDA KONTROL MEKANİZMASI

Yangın kelimesi bile bizi yeterince korkutabiliyorken bu felakete tanık olmak hepimiz için çok kötü bir deneyim olabilir. Çünkü yangınlar çok çeşitli olup etki alanı giderek büyüyen ve bir anda yanan yerin kül olmasına sebep olacak kadar büyük yangınlar yaşanmaktadır günlük hayatta. Örneğin geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan bir haberde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu 100’ün üzerinde insan yanarak veya dumandan boğulup zehirlenerek feci bir şekilde can verdiler.

Böyle kötü bir ölüm şeklini kimse hak etmez. Bu yüzden başımıza bir yangın felaketi gelmeden gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Bu tedbirlere duruma göre farklılık arz edebilir. Örneğin çok katlı binalarda veya büyük alışveriş merkezlerinde ve bunun gibi toplu yaşam alanlarında mutlaka yangın anında alevlerin hızlı ve kontrollü bir şekilde söndürülmesini sağlayacak yangın söndürme teçhizatlarının bulunması gerekir. Yangında ilk müdahale mutlaka çok önemlidir. Çünkü itfaiye ekiplerinin yangın alanına geç gelmesi felaket olacağından öncelikle çevre halkının yangına müdahale etmesi gerekebilir. Bunun da profesyonele yakın bir şekilde ve planlı yapılması can ve mal kaybını azaltabilir.

Günümüzde birçok yere alışveriş merkezleri beş yıldızlı çok büyük oteller fabrikalar okullar iş merkezleri siteler vb. çok katlı yani içinde binlerce insanı barındıran ve bir yangın tehlikesi anında daha fazla can kaybını yaşanabileceği alanlar inşa edilmektedir. İşte burada alınacak tedbirler çok önemlidir. Bu yerlerin devlet ve yasalar yoluyla denetlenmesi ve yangın yönetmeliğine uygun hareket edilmesi gereklidir. Zaten 2001 yılından beri yangın yönetmeliğiyle birlikte yeni oluşturulan yapılarda yangın merdiveni zorunlu hale getirilmiştir. Hatta yangın merdiveni yönetmeliğine uymayan yapılara çeşitli yaptırımlar uygulanabilir.

Yapıya iskan veya ruhsat verilmeyerek yangın merdiveni zorunluluğu cebren yerine getirilmiş olur.  Böylelikle çok katlı ve stratejik önem arz eden büyük yapılarda yangın merdiveni bulundurularak herhangi bir yangın tehlikesi anında içerideki insanların sorunsuz ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi kolay hale getirilecektir. Çünkü yangın merdiveni çıkış kapılarına bir alternatif olarak çıkış kapılarının yangın anında kapanması halinde insanlar acil çıkış kapılarından yangın merdivenine yönlendirilerek tahliye işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yangın merdiveni kullanım alanı itibarıyla büyük önem arz etmektedir. Merdivenin kurulum aşaması da gerekliliği kadar önemlidir.

Yangın merdiven yönetmeliği ile birlikte bu alanda faaliyet gösteren birçok firma ortaya çıkmıştır. Ama bütün firmalara aynı oranda güvenilemeyeceği için firma seçerken ince elemek sık dokumak gerekir. Çünkü burada söz konusu olan insan hayatıdır. Firmaların merdiven yapımında kullandığı malzemeye ve işçilik gücüne oranla bir fiyat belirlediği aşikardır. Anlaşacağımız firma öncelikle merdiven kurulacak sahada gerekli inceleme ve ölçümleri içeren geniş çaplı bir etüt çalışması yapacaktır.  En doğru alan ve en doğru malzeme ikilisi ile birlikte bize bir fiyat sunulabilir.

Yangın merdivenleri iki kısma ayrılır. Bunlardan bir kısmı dairesel yangın merdivenleridir. Bu merdivenler yuvarlak bir yapıda olmaktadır. Bu tip merdivenlerin basamak kısımları dönme anında daraldığı için kullanım anında ve yoğun kalabalıkta ezilme ve düşme gibi bazı tehlikelere neden olabilir. Ancak ikinci kısım Z yangın merdivenidiğer çeşide oranla daha avantajlıdır. Çünkü başmakları ve merdiven alanı gayet geniştir ve izdihama yol açmadan rahatça tahliyeyi sağlar.  Sözün özüne gelirsek yangın merdiveni yangın anında hayat kurtarabilir. Bu yüzden yaşadığımız veya yaşayacağımız alanı buna göre tercih yaparak kendi adımıza gerekli tedbiri almış oluruz. Her konuda önceden tedbir hayat kurtarır.

Lolan Yapı Endüstriyel zemin kaplama Futbol Kaleleri Basket Potaları Duvar Koruyucusu Basketbol Sahası Boks Ringi Tenis Kortu Spor Sahası Futbol Kalesi Basketbol Sahası Spor Marketi basketbol potası basketbol potası Musu Spor Ekipmanları