Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni
Yangın merdivenlerinin özellikleri nelerdir?

yangın-merdiveni-sistem-ic-mimarlık-16

Binalarda ilk yangın merdivenleri 1900’lü yıllarına başında görülmeye başlanmış. O günlerden bu yana 100 yılı aşkın bir süre geçmiş. Bu kadar uzun bir süre içinde de değişik modelleri geliştirilmiş, farklı malzemeler kullanılmış, bazı binalarda görüntüye önem verilmiş, bazı binalarda işe yaraması esas alınmış. Ülkeden ülkeye bölgeden bölgeye, bazan iklim koşullarına bağlı olarak bazan kültürlerin etkisinde hep bir şekil uygulanmış. Ancak öyle ya da böyle bu süre içinde herkesin mutabık kaldığı bazı standartlar da ortaya çıkmaya başlamış. Yangın merdivenleri nasıl olmalı? Nasıl üretilmeli? Ne tür malzemeler kullanılmalı? Bir yangın merdiveninde mutlaka bulunması gereken özellikler ne olmalı? Sonunda tüm dünyada kabul görmüş ortak özellikler belirlenmiş.

Ülkemizde de bu özellikler 2002 yılında çıkarılan yangın yönetmeliğinde detayları ile yer almaktadır. Şimdi bu yönetmelikten seçtiğimiz bir kaç özellikten burada bahsedelim.

• Çok yüksek binalarda yangın merdivenleri bina içinde olmalı.

• Yüksek binalarda daire şekilli yangın merdivenleri kullanılmamalı.

• Genel olarak üç kattan yüksek binalarda Z şekilli yangın merdivenleri kullanılmalı.

Yangın merdivenleri yüksek ateşe dayanıklı olmalı.

• Merdiven basamaklarında kaymayı önleyecek bir malzeme kullanılmalı.

• Merdiven inişlerinde baş yüksekliği en 210 cm olmalı.

• Bir kat için basamak sayısı 17’den fazla olmamalı.

• Basamak yüksekliği 17,5 cm’den çok olmamalı.

• Basamak genişliği en az 25 cm olmalı.

Bütün belirlenen bu standartlar, birçok olumsuz tecrübenin sonuçlarıyla ortaya çıkmış ve herkesin objektif bakış açısıyla kabul ettiği, güvenli ve kasasız bir tahliye için gerekli olan standartlardır.

Bir önceki “Yangın Merdiveni Fiyatları” başlıklı yazımızda, ücretsiz keşif hizmetlerimize ilişkin bilgiye yer verdik.

İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

YANGIN MERDİVENİ ÜZELİKLERİ

Yangın Merdivenleri “Z Tipi (Çift kollu) ve “dairesel” merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın vd. doğal afetler dışında terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni insan hayatıiçin büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli “Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik” ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir.

Biz firma olarak kurulduğumuz günden beri taviz vermediğimiz tek şey kaliteyi uyguna satmaktır. Firmamız yangın merdiveni, yangın merdivenleri, yangın merdiveni modeleri üretim ve imalatı yapmaktadır.

Kat sınırlamasına bakılmaksızın tüm umumi binalar(tüm işyeri, ticaret merkezi ve topluma açık yapılar, resmi binalar) ile iskan edilebilir bodrum katlar dahil 5 bodrum katında iskan edilemeyen binalarda 4(Zemin dahil)kat ve daha fazla olan binalarda yangın merdiveni yapılması zorunludur.
Topluma açık yapılar, toplantı yerleri, spor ve sergi salonları, sinema, tiyatro, konser salonları, okullar ve öğretim kurumları, kışlalar, yurtlar, oteller, düğün salonları lokaller, kulüpler, hastaneler, masa sayısı l0’dan fazla olan lokantalar, huzur evleri, kreşler, tehlikeli madde depoları, fabrikalar, l00m2 den büyük imalathaneler ve benzeri yapılarda her kat en az iki çıkış ve en az bir yangın merdivenine bağlantı olacaktır. Yangın hangi noktadan çıkarsa çıksın o kattaki bütün insanların çıkışlarının sağlanması için kaçış yolları ve yangın merdivenleri birbirlerinin alternatifi olacak şekilde konumlandırılacak yanyana yapılmayacak yangın merdiveni kovası ile merdiven aynı katta olacak ve genel merdivenlerden geçilerek yangın merdivenine ulaşılmayacaktır.

Bir kattaki insan sayısı 500’ü aşarsa en az 3 yangın merdiveni yapılacaktır.
Yangın merdivenleri yapı kitlesi içerisinde ısıya ve dumana karşı yalıtılmış kapalı bir hacimde veya bina cephesinde dışa açık olarak (herkattaki ortak alanları sokağa bağlayacak şekilde) ateşe dayanıklı bir malzemeden yapılır.
Kaçış koridorları ve yangın merdivenlerinin genişliği 8 kata kadar enaz l.l0m. dir. Genişlik 8 kattan sonra her kat için 0.05m. artırılır. 16’dan fazla katlı binalarda ise l.5m.’den az olamaz. Hastane, eğitim kurumları, kültür tesisleri, kışlalar, oteller, lokantalar, düğün salonları gibi umumi yapılarda yangın merdivenlerinin genişliği iskan edilebilir, bodrum katlar dahil 8 kata kadar l.3m.’dir. l2’den fazla katlı umumi binalarda ise l.5m.’den az olamaz.

image

Yangın merdivenlerinin betonarme veya yangına dayanıklı bir malzeme ile yapılması zorunludur. Yangın merdiveninin statik hesabı projelerde aranır. Bir yapıda birden fazla merdiven olması halinde yangın yönetmeliği şartlarını sağlamak kaydıyla bu merdivenlerin bir tanesi yangın merdiveni olarak kabul edilebilir.

-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarının merdiven kovasının tabii ve Cebri havalandırması sağlandığı takdirde; her katta, kattaki sahanlığıda içeren merdiven kovasının diğer bölümleri ile irtibatını kesecek ısıya dayanıklı ve duman sızdırmaz kapı sistemi yapılması (kaçış yönü merdivene doğru) şartı ile binaya ait merdiven yangın merdiveni olarak kabul edilir. Ayrıca yangın merdiveni yapılması şartı aranmaz.(İnşa malzemesi ile ilgili B.Ş.B.si yangın yönetmeliği hükümleri saklıdır.)
-5 kat ve 15 daireden fazla olmayan Ticaret+Konut ve konut binalarında yangın merdiveni proje tasdik ve iskan işlemi, İ.B.B. si yangından korunma yönetmeliği çerçevesinde İlçe belediyesi tarafından yürütülür.

Yangın merdivenlerinin ortak alanlara bağlantılı olarak planlanması esastır. Yangın merdivenleri çatı üzerine kadar ulaşacak ve yangın merdivenlerine açılan kapılar ısıya dayanıklı ve yalıtımlı olarak yapılacaktır. Binalarda ± 0.00 kotunun altına çok sayıda bodrum kat yapıldığı takdirde duman sızdırmaz ve ısı geçirmez bir tüp şeklinde zemin katla irtibatlı yangın merdiveni yapılacaktır. İrtifak hakkı tesisi suretiyle komşu parsellerde ortak yangın merdiveni düzenlenir.

Ticaret bölgelerinde bodrum ve zemin katlarıı parsel tamamında inşaata izinli binalarda ana blok dışında +5.00m. kotundaki döşeme üstüne inilmek ve dışarıya irtibatı binanın umumi kısımlarından sağlamak arka bahçelerde komşu parsel hudutlarından enaz l.5m. çekilmek koşuluyla tertiplenecektir.
Bütün binalarda yangın merdivenlerinin sokak ile irtibatlandırılması zorunludur. Yüksek yapılarda ve umumi binalarda yangın merdivenleri mutlaka genel çıkıştan ayrı olarak yangından korunmuş bir kaçış yoluyla sokağa ulaşacaktır. Basamaklarda kullanılan malzeme kaygan bir yüzey teşkil etmeyecektir. Yangın merdivenlerinin her iki tarafına korkuluk yapılacaktır. Yangın merdiveni enaz 2 saat ateşe bir malzemeden imal edilir ve bütün bağımsız bölümler ile irtibatı sağlanır. Kapıcı, kalorifer dairesi, çayocağı vb.yerlerden veya herhangi bir bağımsız bölümden geçilerek yangın merdivenine ulaşım sağlanamaz. Binalarda yangın merdiveni açık veya kapalı çıkmanın dışında komşu mesafeleri sağlamak suretiyle düzenlenebilir.

Mevcut binalarda yukarıda kullanılan, nitelik ve özellikleri belirtilenlerde de belediyeler bu yönetmeliğe göre yangın merdiveni yaptırmaya yetkilidirler.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğine uyulması zorunlu olup; tereddüt edilen konularda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.
YANGIN MERDİVENİ NASIL YAPILMALIDIR.? NASIL DÜZENLENMELİDİR.?

(1) Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.
(2) Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yolları bütününün bir parçasıdır ve diğer kaçış yolları öğelerinden bağımsız tasarlanamazlar.
(3) Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.
(4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

z-tipi-yangin-merdiveni-1

ACİL ÇIKIŞ ZORUNLULUĞU:

(1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

(2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.

(3) Kapıların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. Bölünmemiş tek mekânlarda iki kapı gerekiyor ise, kapılar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise, diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.

(4) Bir koridor içindeki iki kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise, koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

DAİRESEL YANGIN MERDİVENİ:

(1) Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.

(2) Dairesel merdivenler 9.50 m’den daha yüksek olamaz.

(3) Basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm’den az olamaz.

(4) Basamak yüksekliği 175 mm’den çok olamaz.

(5) Baş kurtarma yüksekliği 2.50 m’den az olamaz.

DIŞ KAÇIŞ MERDİVENLERİ:

(1) Dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. Dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva içinde bulunması şart değildir.
(2) Açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boşluğu bulunamaz.
(3) Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez.

yangin-merdiveni-

KAÇIŞ RANPALARI:

(1) İç ve dış kaçış rampaları, aşağıda belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir:

a) Kaçış rampalarının eğimi % 10′dan daha dik olamaz. Kaçış rampaları düz kollu olur ve doğrultu değişiklikleri sadece sahanlıklarda yapılır. Ancak, herhangi bir yerindeki eğimi 1/12′den daha fazla olmayan kaçış rampaları kavisli yapılabilir.

b) Bütün kaçış rampalarının başlangıç ve bitiş düzeylerinde ve gerektiğinde ara düzeylerde yatay düzlüklerin, yani sahanlıkların bulunması gerekir. Kaçış rampalarına giriş ve rampalardan çıkış için kullanılan her kapıda, yatay sahanlıklar düzenlenir. Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, rampa genişliğinden az olamaz. Ancak, düz kollu bir rampada sahanlık uzunluğunun 1 m’den daha büyük olması gerekmez.

c) Kaçış rampalarına, merdivenlere ilişkin gereklere uygun biçimde duvar, korkuluk veya küpeştelerin yapılması mecburidir.

ç) Bütün kaçış rampalarında kaymayı önleyen yüzey kaplamalarının kullanılması şarttır.

d) Kaçış rampaları, kaçış merdivenlerine ilişkin gereklere uygun şekilde havalandırılır.

e) Kaçış yolu olarak yalnızca tek bir bodrum kata hizmet veren kaçış rampalarının korunumlu yuva içinde bulunması gerekmez.

(2) Araç rampaları, kaçış rampası olarak kabul edilmez.

Kaçış merdiveni havalandırması

(3) Bütün kaçış merdivenlerinin, doğal yolla veya Altıncı Kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. Kaçış merdiveni ve kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı ile aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.

BODRUM KAT ÇIKIŞ MERDİVENLERİ:

(1) Bir yapının bodrum katına hizmet veren herhangi bir kaçış merdiveninin, kaçış merdivenlerinde uyulması gereken bütün şartlara uygun olması gerekir.

(2) Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi hâlinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a) Merdiven, bodrum katlar dâhil 4 kattan çok kata hizmet veriyor ise, konutlar için özel durumlar hariç olmak üzere, bodrum katlarda merdivene giriş için yangın güvenlik holü düzenlenir.

b) Herhangi bir acil durumda üst katları terk eden kullanıcıların bodrum kata inmelerini önlemek için, merdivenin zemin düzeyindeki sahanlığının bodrum merdiveninden kapı veya benzeri bir fiziki engel ile ayrılması veya görülebilir uygun yönlendirme yapılması gerekir.

KAÇIŞ YOLU KAPILARI:

(1) Kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’den ve yüksekliği 200 cm’den az olamaz. Kaçış yolu kapılarında eşik olmaması gerekir. Dönel kapılar ile turnikeler, çıkış kapısı olarak kullanılamaz.

(2) Kaçış yolu kapıları kanatlarının, kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir.

(3) Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. Kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.

(4) Kaçış kapısında, tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumda iken, kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.

(5) Merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir.

(6)Kapıların en çok ( 110 N ) kuvvetle açılabilecek şekilde tasarlanması gerekir.
YANGIN MERDİVENİ ZORUNLUDUR

Belediyelerin yürütmeliklerinde zorunlu hale getirdikleri yangın merdivenleri ile ilgili siz de tüm bilgileri en detaylı ve kapsamlı bir şekilde bulmak istiyorsanız asla başka bir adres aramanıza gerek kalmadığını belirtmek isteriz. Hepinizin bildiği gibi yangın merdiveni olası bir afet karşısında insanların son derece güvenli bir şekilde dışarıya tahliye edilmelerini sağlamak amacı ile bulundurulması gereken bir unsurdur. Ancak ülkemizde bu yönetmeliğe uymayan pek çok işletme ve kurumun olduğunu da söylemek isteriz. Genel olarak toplu insan sayısının çok olduğu her türlü devlet ve özel şirketlerde bulunması gerekmektedir.

Eğer siz de bu merdivenlere sahip değilseniz ve en kısa sürede yaptırmak istiyorsanız sektörün yılların deneyimine sahip olan firması yani bizi tercih ederek yola çıkabileceğinizi belirtmek isteriz. Can kaybının önüne geçmede direkt olarak pozitif katkı sağlayacak olan bu merdivenler ile ilgili en doğru projelere imza atmak istiyorsanız bizi tercih etmenizin en doğru atılmış adım olacağını da söylemek isteriz. İnsanların tahliye işlemleri süresinde hayati bir rol oynayan bu merdivenlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını istiyorsanız hemen alanında uzman çalışanlarımızı tercih edebileceğinizi de yeri gelmişken belirtelim. Böylece kusursuz bir şekilde konumlandırılmış merdivenlere sahip olabileceksiniz. Sizlere bu yönde hem üretim hem de imalat sunan firmamızın gerekli olan yetki ve tüm belgelere de sahip olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

Şimdi gelelim son derece önemli olan bu yangın merdiveni işleminin nasıl gerçekleştiğine. Öncelikle bu merdiveni kurdurmak istiyorsanız hemen alanında öncü olan çalışanlarımız ile bir etüt çalışması yapmamız gerektiğini belirtmek isteriz. Bina yüksekliği en güvenli tahliye noktaları yangın tahliyesi merdivenlerinin ne kadar genişlikte ve hangi malzemeler ile yapılması gerektiği gibi pek çok bilgiyi hazırlamak gerektiğini belirtelim. Bunun içinde tamamen uzman çalışanlarımız ile sizlere ücretsiz bir proje hazırladığımızı söyleyelim. Bu projenin en detayına kadar kusursuz bir şekilde seyretmesi için denetmenlerimiz tarafından da ayrıca incelendiğini ve onaylandığını bilmenizde fayda var. Bu yönetmeliğin zorunlu hale getirilmesi ile meydana çıkan bu merdiven ihtiyacınız sizlere en kısa sürede sağladığımızı da belirtmek isteriz. Peki, sizlere bu merdivenin maliyetinin ne kadar olacağı konusunda da yardımcı olmaya çalışalım.

İşletme olarak en çok yangın merdiveni fiyatları ile ilgili sorurlarla karşı karşıya kaldığımızı da ifade edelim. Bunun için mutlak suretle projenin uygulanacağı yerde profesyonel bir çalışanımız ile raporlama yapılması gerektiği aşikardır. Böylece ne kadar malzemenin kullanılacağı hangi tür malzemenin kullanılması gerektiği işçiliğin hangi seviyelerde seyrettiği gibi veriler sonrasında ortalama bir fiyatı söylemenin mümkün olacağını belirtelim. Bunun haricinde uygulanacak yerde kaç tane yangı merdiveninin entegre edileceği de bu fiyatı belirleme konusunda son derece önemli bir rol oynamaktadır. İşte tüm bu kriterleri göz önünde bulundurarak yangın merdiveni fiyatları sorunuza o an en net cevabı verebileceğimizi de söyleyelim.

Siz de zorunlu olarak yaptırmanız gereken bu merdiven çeşidi ile alakalı bütün merak ettiğiniz sorularınızın cevaplarını en detaylı bir şekilde bulmak için hiç vakit kaybetmeden sizler için hazırlamış olduğumuz internet sitemizi ziyaret etmenizin yeterli olacağını söylemek isteriz. Aynı zamanda bu zamana kadar bizler tercih eden tüm referanslarımızı da sitemiz içerisinde bulabileceğinizi söylemek isteriz. Aklınızda ki bütün soru işaretlerinizi güven içerisinde yok etmenizi sağlayacak bir şirketi tercih etmek istiyorsanız bizim bu konuda tam bir biçilmiş kaftan olduğumuzu söylemekte de yarar görüyoruz. Hem işinizi sonuçlandırmak hem de hesaplı çıkmak için bizi tercih edin.

yangın-merdiveni-52

HAYAT KURTARICI MERDİVEN
Günlük hayatta pek çok insan ne yazık ki çeşitli kazalara maruz kalıyor. Yürürken yolculuk yaparken hatta evinde otururken bile insanların başına olmadık kazalar geliyor. Bu kazaların pek çoğu dikkatsizlik ve alınması gereken önlemlerin alınmamasından dolayı kaynaklanıyor. İnsanların en sık başına gelen kazalardan olan yangından korunmanın yolu olmasa da alınacak önlemler ile kurtulmanın yolu bulunuyor. Yangına karşı alınacak ilk önlem binalara ya da işyerlerine bir yangın merdiveni konulmasıdır. Genel olarak bina dışına monte edilen bu merdivenler ile pek çok insan sıkıştıkları yerden kurtulup hayatta kalmayı başarmıştır.

Yangın merdiveni katına bakılmaksızın tüm işyerleri ile 10 kat ve üzeri katlı binalarda bulunması zorunlu hale getirilen yangın çıkması durumunda kişilerin güvenli ve en hızlı şekilde binayı terk etmesini sağlayan binanın dış bölgesinde bulunan merdivenlerdir. Bu merdivenler yangının geç fark edilmesi ve kişilerin bulundukları katta sıkışması durumlarında hayat kurtarıcı bir hal alır. Özellikle binanın dışında bulunan merdivenlerde dumandan ya da sıcaktan etkilenme durumları tamamen ortadan kalkar. Ancak bu merdivenlerin kullanımında da dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. İlk başta kişilerin yangın ile karşılaşma durumlarında soğukkanlı olmaları ve telaşa kapılmadan hareket etmeleri gerekiyor. Merdivenden tek tek ve sağlam adımlar atarak inilmesi ve merdiven korkuluklarına tutunmak gerekir. Aksi halde yangından kaçarken düşüp daha da kötü bir kaza meydana gelebilir.

Binalara yangın merdiveni konulması kadar kullanışlı yangın merdiveni olması da önemlidir. Kullanış açısından en uygun ve tehlikesizi z yangın merdiveni olmaktadır. Z merdivenlerde sarmallarda olduğu gibi sürekli dönme ya da düzlerde olduğu gibi dümdüz inme yerine ufak aralıklar ile dönme gerçekleştiği için kişilerin başlarının dönüp düşme ihtimalleri oldukça azalıyor. Binaların büyüklüğüne göre büyüklük ve şekli değişen Z merdivenler yangın merdivenleri arasında en çok tercih edilen merdiven tipidir.

Yangın merdivenleri günlük hayatta çoğu zaman farkına varmadığımız farkına varsak bile ne kadar sevimsiz diye düşündüğümüz merdivenlerdir. Yangın anında hayat kurtarıcı olan bu merdivenler daha çok çelik kaplama ısı ve suya karşı dayanıklı maddelerden üretilmektedir. Özellikle bina dışındaki merdivenlerin kışın sık sık yağmur suyuna maruz kalacağı düşünülerek daha sağlam yapılı maddeler kullanılmaktadır.

Yangından koruma olmasa da hayatta tutma özelliği olan bu merdivenlerin bina içerisinde herkese aynı uzaklıkta olan kapıları bulunur. Eğer bina çok büyükse büyüklüğüne uygun merdiven ya da birden fazla merdiven kullanılmalıdır. Bir kattaki kişi sayısının 500`ü aşması durumunda ise o katta en az 3 adet yangın merdiveni bulunması zorunludur. Yangın anında kişilerin en yakın çıkış kapısına gitmeleri konusunda daha önceden uyarılmış ya da eğitilmiş olmaları gerekir. Kişi sayısının fazla olduğu işyerlerinde zaman zaman yangın tatbikatı yapılarak çalışanların olası bir yangın durumuna karşı hazırlıklı olmaları sağlanmalıdır.

Yangın merdivenlerinin bina içerisinde olması durumunda kovalarının sürekli temiz tutulmadı gerekir. Aksi takdirde bir yangından kaçış durumunda gereken oksijen sağlanamaz ve kişiler hareket etmekte zorlanırlar. Bu merdivenler biran içerisinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği uzaklıkta monte edilmelidir. Tek bir merdiven olan binalarda 6 ile 12 metre arası çok merdiven olması durumunda 12 ile 24 metre arası bir mesafede merdivene ulaşılacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Yangın yönetmeliğine uygun olarak yapılandırılan yangın merdivenleri ile kısa sürede kişiler binayı terk edip olası bir faciadan kurtulabilirler. Yangın merdiveni kadar kişilerin yangın sırasındaki davranışları da çok önemlidir. Her ne olursa olsun kişilerin soğukkanlılıklarını kaybetmeden hareket etmeleri hayatta kalmaları için en büyük etkenlerden birisidir.

YANGIN ANINDA KONTROL MEKANİZMASI

Yangın kelimesi bile bizi yeterince korkutabiliyorken bu felakete tanık olmak hepimiz için çok kötü bir deneyim olabilir. Çünkü yangınlar çok çeşitli olup etki alanı giderek büyüyen ve bir anda yanan yerin kül olmasına sebep olacak kadar büyük yangınlar yaşanmaktadır günlük hayatta. Örneğin geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan bir haberde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın sonucu 100’ün üzerinde insan yanarak veya dumandan boğulup zehirlenerek feci bir şekilde can verdiler.yangın merdiven

Böyle kötü bir ölüm şeklini kimse hak etmez. Bu yüzden başımıza bir yangın felaketi gelmeden gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Bu tedbirlere duruma göre farklılık arz edebilir. Örneğin çok katlı binalarda veya büyük alışveriş merkezlerinde ve bunun gibi toplu yaşam alanlarında mutlaka yangın anında alevlerin hızlı ve kontrollü bir şekilde söndürülmesini sağlayacak yangın söndürme teçhizatlarının bulunması gerekir. Yangında ilk müdahale mutlaka çok önemlidir. Çünkü itfaiye ekiplerinin yangın alanına geç gelmesi felaket olacağından öncelikle çevre halkının yangına müdahale etmesi gerekebilir. Bunun da profesyonele yakın bir şekilde ve planlı yapılması can ve mal kaybını azaltabilir.

Günümüzde birçok yere alışveriş merkezleri beş yıldızlı çok büyük oteller fabrikalar okullar iş merkezleri siteler vb. çok katlı yani içinde binlerce insanı barındıran ve bir yangın tehlikesi anında daha fazla can kaybını yaşanabileceği alanlar inşa edilmektedir. İşte burada alınacak tedbirler çok önemlidir. Bu yerlerin devlet ve yasalar yoluyla denetlenmesi ve yangın yönetmeliğine uygun hareket edilmesi gereklidir. Zaten 2001 yılından beri yangın yönetmeliğiyle birlikte yeni oluşturulan yapılarda yangın merdiveni zorunlu hale getirilmiştir. Hatta yangın merdiveni yönetmeliğine uymayan yapılara çeşitli yaptırımlar uygulanabilir.

Yapıya iskan veya ruhsat verilmeyerek yangın merdiveni zorunluluğu cebren yerine getirilmiş olur. Böylelikle çok katlı ve stratejik önem arz eden büyük yapılarda yangın merdiveni bulundurularak herhangi bir yangın tehlikesi anında içerideki insanların sorunsuz ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi kolay hale getirilecektir. Çünkü yangın merdiveni çıkış kapılarına bir alternatif olarak çıkış kapılarının yangın anında kapanması halinde insanlar acil çıkış kapılarından yangın merdivenine yönlendirilerek tahliye işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yangın merdiveni kullanım alanı itibarıyla büyük önem arz etmektedir. Merdivenin kurulum aşaması da gerekliliği kadar önemlidir.

Yangın merdiven yönetmeliği ile birlikte bu alanda faaliyet gösteren birçok firma ortaya çıkmıştır. Ama bütün firmalara aynı oranda güvenilemeyeceği için firma seçerken ince elemek sık dokumak gerekir. Çünkü burada söz konusu olan insan hayatıdır. Firmaların merdiven yapımında kullandığı malzemeye ve işçilik gücüne oranla bir fiyat belirlediği aşikardır. Anlaşacağımız firma öncelikle merdiven kurulacak sahada gerekli inceleme ve ölçümleri içeren geniş çaplı bir etüt çalışması yapacaktır. En doğru alan ve en doğru malzeme ikilisi ile birlikte bize bir fiyat sunulabilir.

Yangın merdivenleri iki kısma ayrılır. Bunlardan bir kısmı dairesel yangın merdivenleridir. Bu merdivenler yuvarlak bir yapıda olmaktadır. Bu tip merdivenlerin basamak kısımları dönme anında daraldığı için kullanım anında ve yoğun kalabalıkta ezilme ve düşme gibi bazı tehlikelere neden olabilir. Ancak ikinci kısım Z yangın merdiveni diğer çeşide oranla daha avantajlıdır. Çünkü başmakları ve merdiven alanı gayet geniştir ve izdihama yol açmadan rahatça tahliyeyi sağlar. Sözün özüne gelirsek yangın merdiveni yangın anında hayat kurtarabilir. Bu yüzden yaşadığımız veya yaşayacağımız alanı buna göre tercih yaparak kendi adımıza gerekli tedbiri almış oluruz. Her konuda önceden tedbir hayat kurtarır.
YANGINI EN AZ HASARLA ATLATMAK MÜMKÜN

Günümüzde ev kazalarının çoğunun dikkatsizlik sonucu ortaya çıktığını mutlaka bir yerlerde duymuş veya okumuşsunuzdur. Hanımların evde fişte unuttukları ütülerin veya ocakların hatta elektrikli sobaların dahi telafi edilemeyecek can kayıplarıyla sonuçlanabilen kazalara yol açtığı bilinmektedir. Suç sadece hanımların değildir tabi ki. Bacaların doğru konumlandırılmaması sıvalarının düzgün yapılmaması çatı arası teras gibi direkt güneş ışığı alan yerlere çabuk tutuşabilecek nesnelerin konulması çocukların evde elektrikli aletlerle oynaması yanıcı maddelerle oynaması yanıcı ve yakıcı maddelerin birbirine yakın ortamda tutulması sigara izmaritlerinin tam olarak söndürülmeden atılması ve buna benzer onlarca hatta yüzlerce ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangında onlarca ailenin evi yok olmuş yüzlerce insan bu dünyadan ayrılmış bulunmaktadır.

Burada bizlere büyük önem düşmektedir. Hem toplum olarak hem de bireyler olarak. Yangınlar konusunda bilinçlenmemiz gerekmektedir. Küçük çocuklarımıza gereken eğitimi vermeli yaptığımız işlerde en az iki kat daha fazla dikkatli ve özenli olmalıyız. Örneğin yazın pikniğe gittiğimiz bir ormanlık mekanda ateş yakmamalıyız. Sigara içiyorsak izmariti mutlaka tamamıyla söndürdükten sonra çöpe atmalıyız. Diyelim ki bir sebeple ateş yaktık işimiz bittikten sonra mutlaka söndüğünden emin olmalıyız. Ülkemizde özellikle Akdeniz ve ege bölgesinde yazların kurak geçtiğini güneş ışınlarının yaz günlerinde yeryüzüne çok dik olarak geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle özellikle cam materyalden yapılmış çöplerimizi kesinlikle açık olarak gelişigüzel atmamalıyız. Sadece bu yüzden her yıl onlarca hektar orman yok olmaktadır.

Bu tür üzücü olaylarla karşılaşmamak için elimizden geleni yapsak da bazı sebepler bize bağlı olarak gelişmemektedir. Evde gerekli önlemleri de alsak da yangını önceden öngörmemiz mümkün olmamaktadır. Peki, böyle bir durumda neler yapabiliriz. Kısaca bundan bahsedelim. Herhangi bir şekilde evden yanık kokusu geliyorsa soba ya da gaz kokusu geliyorsa kesinlikle elektrik düğmelerine dokunmamak gerekmektedir. Hemen cam veya kapılar açılarak evin veya mekanın hava alması sağlanmalıdır. Bulunduğumuz mekanda varsa yaşlı ve çocuklar hemen dışarı çıkarılmalıdır. Dışarı çıkış yolunda aşırı duman ya da alevler olabilir. İşte burada önemli olan yangın merdiveni konusu devreye giriyor. Yangın esnasında hayat kurtaran nesne olan yangın merdivenleri mutlaka her konutta bulunmalıdır. Ev alırken ya da ofis veya işyeri kiralarken mutlaka yangın merdiveninin olup olmadığını öğrenmeniz gerekmektedir. Peki, yangın merdiveni çeşitleri nelerdir aralarında ne gibi farklar vardır?

Z tipi yangın merdiveni daha çok yangın yönetmeliğinde belirtilen sağlamlık uzun ömürlülük can güvenliği ve kaçış noktalarının doğru ve talimatlara uygun olarak üretilmelidir. Yangın merdivenleri bodrum kata kadar yapılmaz. Ani bir durumda binayı boşaltırken bodrum kata kadar inilmesi facialara yol açabilmektedir.

Portatif yangın merdiveni ve makaralı yangın merdiveni ise güçlendirilmiş özel Alüminyumdan imal edilmiştir. Üzerinde bulunan bir makara sayesinde 8-17m’ye kadar rahat bir şekilde açılabilmektedir. Özel ve patentli imalatımız olan bu merdivenler her türlü hava şartlarında göstermiş olduğu dayanıklılık ve manevra kabiliyeti sayesinde yangından kurtarma operasyonlarında çok önemli bir yere ulaşmıştır. Özellikle; konut siteleri yazlık siteler sosyal kulüpler geniş fabrika sahaları alışveriş merkezleri oteller için pratik ve ekonomik bir çözümdür.

Kullanım alanları içerisinde genel olarak çok katlı binalar yer almasına rağmen kamu kuruluşları ve özel sektörün iş amaçlı kullandığı tüm binalarda kullanılması gerekir.

Sadece yangınlarda değil doğal afetlerde deprem terör saldırısı gibi olağanüstü hallerde en güvenli çıkış yolu yangın merdivenleridir. Yangın merdivenlerinin önemini yeterince kavrayabilmek için mutlaka okullarda veya benzeri kurumlarda yapılan yangın tatbikatlarına katılmanızı öneriyoruz.
YANGINLARDA YANGIN MERDİVENLERİNİN ÖNEMİ

Yangın; yüzyıllardın insan hayatını olumsuz etkileyen maddi ve manevi hasar oluşturan önlenebilir maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan doğal afettir. İnsan hayatını tehlikeye sokan ve maddi manevi zararlar veren bu afetten korunmak için geçmişten günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. İlk zamanlarda yangının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar daha sonra yerini ortaya çıktıktan sonra yapılması gerekenlerin neler olduğuna bırakmıştır.

Yangın ortaya çıkması kuvvetli muhtemel afetlerden biridir. Burada önemli olan nokta ortaya çıktıktan sonra neler yapmamız gerektiği konusunda insanları bilinçlendirmek konferanslar vermek ve düzenli olarak tatbikatlar yapmaktır. Aksi durumda binaya gerçekleştirilen hiç bir iyileştirmenin anlamı kalmayacaktır. Çünkü yangın sırasında kullanımı bilinmeyen hiç bir kaçış yolu görevini yerine getiremeyecek insanlar tahliye edilemeyecek ve durum içinden çıkılmaz bir hal alarak büyük kayıplar oluşacaktır. Yangından korunmak için yapılan çalışmalar neticesinde insanların yapılardan tahliyesi için geliştirilen yollardan biri de insanların minimum sürede tahliyesini sağlayan yangın merdivenleridir. Yangın merdivenler z tipi yangın merdiveni ve dairesel yangın merdiveni olmak üzere ikiye ayrılır.

Yönetmeliklere göre kat sınırlamasına bakılmaksızın tüm umumi binalarda yangın merdiveni bulundurulmak zorundadır. Halka açık yapılar oyun salonları alış veriş merkezleri toplantı binaları iş merkezleri, okullar, hastaneler, yurtlar, kışlalar, oteller dahil tüm yapılarda yangın merdiveni bulundurulmak zorundadır. Çünkü insan yoğunluğunun fazla olduğu yapılarda olası bir yangın durumunda insan tahliyesi oldukça zor olacak ve büyük kayıplara yol açabilecektir. Bir kattaki insan sayısı 500 den çoksa en az 3 yangın merdiveni bulundurulması gerekmektedir. Yangın merdivenleri yapımında kullanılan malzemeler yangına dayanıklı olmalıdır.

Yangın merdiveni yapı içinde ısı ve dumana karşı dayanıklı hacim içerisinde veya bina dışında olmalıdır. Platform merdivenlerde genelde yaprak birikmesi buzlanma ve kar dolmasını engellemek için açık çelik ızgaralar vardır. Yangın merdivenlerine ulaşım genelde kapılarla olsa da pencerelerden olanları da vardır. Kapılardan olanlarında izinsiz girişleri ve hırsızlıkları engellemek amacıyla otomatik kilit sistemi vardır ve bu sistem yangın esnasında otomatik olarak devreden çıkar. Günümüzde yapılan konutlarda yangın merdivenleri elektronik sistemlerle desteklenmektedir. Fakat eskilerinde durum böyle olmakla kalmayıp çoğunda yangın merdiveni bile yoktur.

Yangın merdivenleri yangın gibi doğal afetler dışında terör saldırıları gibi konutların acil boşaltılması gereken durumlarda da kullanılabilir. Yapı inşaatlarında en önemli konuların başında yangın merdivenleri gelmelidir. Çünkü insan hayatı için oldukça önem arz eden bu konuda ince eleyip sık dokunması gerekir. Günümüzde neyi nasıl yapacağını bilmeyen birbirini taklit eden birçok firma mevcuttur. Bunların birçoğu sorun teşkil etmekte insan hayatını hiçe saymasına rağmen para uğuruna üretime devam etmektedir. Yangın merdiveni yaptırılacak firmanın gerekli yönetmelikleri yerine getirdiği elemanlarının gerekli eğitim ve sertifikaları almış olmaları denetlenmelidir. Üretim ve montajın her aşamasında kontrol edilmeli ve yangın merdiveninin her elemanının düzgün çalışması sağlanmalıdır. Yangın merdivenleri ister eski bir binaya isterse de yeni bir binaya yapılacak olsun her aşamasında uzman ekipler tarafından üretilmeli montaj edilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Aksi durumlarda olay anında kullanılamayan merdivenler büyük sorun teşkil edecek ve altından kalkılamayacak sorumluluklar ortaya çıkaracaktır.

Normal zamanda katlanarak yangın sırasında açılabilen ve bu sayede fazla yer kaplamayan merdivenlere portatif yangın merdiveni denir. Yine yangın sırasında bir tuş ile aktif hale geçen ve otomatik açılabilen merdivenlere de makaralı yangın merdiveni adı verilir. Afet durumunda insanların hayata kaçış yolu olan yangın merdivenlerinin önemi çok büyüktür. Bütün yapılarda bulundurulmalı ve etkin halde olup olmadığı sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Afetin nereden ve nasıl geleceğini bilemeyeceğimize göre bize düşen gelince kendimizi güvene almaktır. Yangın merdiveni hayat kurtarır.

Kendinizin ve Sevdiklerinizin Güvenliği İçin Yangın Merdiveninde Uzman Firmalar İle Çalışılmalıdır.

yangın merdiveni

Makale Açıklaması: Yangın Merdiveni konulu makale..

Yangın çoğu zaman biz farketmeden evimizi sarar. Böyle durumlarda önceden bir planımız olmadığı için ne yapacağımızı şaşırıyoruz, paniğe kapılıyoruz. Paniğe kapılmak bizi çözümsüz kılıyor. Artık son çare cama, balkona çıkıp bir kaçış yolu aramakta kalıyor. Ancak binamızda bir yangın merdiveni olsa, kaçış yolumuzu da biliriz. Yangını söndüremeyeceğimizi anladığımız anda aklımıza ilk gelecek olan şey yangın merdivenine yönelmek olacaktır.

Afet durumlarını önceden planlama çok önemlidir. Ve yangın merdiveni, çok önemli bir tahliye aracıdır. Hiçbir havalandırması olmayan bina merdivenlerine yönelmek çoğu kişinin yaşamını kaybetmesine neden olmuştur. Ancak dediğimiz gibi, önceden yangın durumu planlansaydı ve bir kaçış yolu olarak yangın merdiveni olsaydı birçok kişi çaresiz kalmayıp hayatını kurtarabilirdi. Veya camdan balkondan atlamayıp, yangın merdiveninden planlı bir şekilde aşağıya inebilirdi.

Olası bir yangından, bir kaçış yolu olarak yangın merdiveni kullanımının önemi bu verdiğimiz örneklerle de sabitleniyor. Yangın merdiveni demek önceden planlama demektir. Alternatif ve güvenli bir kaçış yolu demektir. Yangınlarda gerçekleşen yaşam kayıplarının büyük bir kısmı bir kaçış yolu olmadığından, itfaiye müdahale edene kadar duman zehirlenmesi olduğunu unutmayalım. Afet durumlarını önceden planlayalım ve yangın merdiveni gibi kaçış yollarımızı mutlaka önceden ayarlayalım.

Size Tavsiye Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni Fiyatları” hakkındaki geniş bilgiye yer verdik.

Yangın Alevleri Hiç Beklemediğiniz Bir Anda Etrafınızı Sarabilir

yangın merdiveni

Makale Açıklaması: Yangın Merdiveni konulu makale..

Makale İçeriği: Yangın alevleri hiç beklemediğiniz bir anda etrafınızı sarabilir. Ve belki etrafınızda yangını söndürmek için yardımcı bir alet olmayabilir.

İtfaiye ise geç haber verme, trafik, yolların dar olması ve başka nedenlerle geç kalabilir. Belki oturduğunuz mahallede şu haberlerde gördüğümüz cengaver insanlardan da olmayabilir. Bu gibi durumlarda sizi kurtarabilecek bir şey var : Yangın Merdiveni.

Sizin kurtulmanıza ve kaçmanıza yardım edecek birşey olmadığında kendinize kaçacak bir yol ararsınız. Ya binanızın merdivenine gidersiniz ya da cama balkona çıkıp yardım beklersiniz. Eğer gerekli yardım gelmezse belki camdan balkondan atlayıp hayati tehlike yaşayabilirsiniz. Eğer binanızda bir yangın merdiveni varsa gideceğiniz yeri biliyorsunuzdur. Zor bir durumda ilk olarak kendinizi yangın merdivenine ulaştırmaya çalışırsınız. Ve temiz havaya, sokağa en kolay bu şekilde ulaşabilirsiniz.

Yangın çıkan evlerde ve binalarda yaşanan hayat kayıplarının büyük bir çoğunluğu duman zehirlenmesinden (karbonmonoksit zehirlenmesi) kaynaklanmaktadır. Bunun başlıca sebebi insanların kaçabilecek bir yer bulamamasındandır. Yangın esnasında insanlar panik yapıp bir sağa bir sola koşuştururlar. Kaçmak için uğraştıkları her yer kapalı olur. Merdivene giderler büyük bir duman bulutuyla karşılaşırlar. Çatıya çıkmak isteseler durum yine aynı. Oldukları yerde sıkışıp kalırlar. Çaresizce yardım beklerler ancak çoğu zaman yardım geç ulaşır. Eğer yangın merdiveni varsa insanlar ilk önce oraya giderler. Ve yangından uzak bir biçimde dumandan etkilenmeden aşağıya inerler.

Binanızda yangın merdiveninin olması ciddi yanmalara ve duman zehirlenmesine karşı çok önemlidir. Yangın merdiveniyle kaçış sayesinde ciddi yaralanmaların ve hayat kayıplarının önüne geçilebilir. Bir ev ofis kiralarken ya da daire satın alırken binanızda yangın merdiveni olmasına ve yangın merdiveni bakımlarının yapılmış olmasına dikkat edin. Yangın merdiveni hayat kurtarır, yangından kaçmayı mümkün kılar. Ailenizin, komşularınızın, çalışma arkadaşlarınız sağlığı için binanıza yangın merdiveni taktırın.

Size Tavsiye Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni İstanbul” hakkındaki geniş bilgiye yer verdik.

Yangın Kaçış Merdivenleri Yangında En Önemli Kaçış Yöntemlerindendir.

yangın merdiveni

Makale Açıklaması: Yangın Merdiveni konulu makale..

Makale İçeriği: Yangından kaçış yöntemlerinden birisi ve en önemlisi yangın kapısı, yangın merdivenleridir.

Ancak düzgün konumlandırılmamış ve gerekli bakımları yapılmamış yangın merdivenleri, en az yangın kadar tehlikelidir. Tıpkı yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Bir yangından kaçış yolu ayarladığınızı zannederken daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmayın.

Yangın merdivenlerinin ilk kurulumu ve düzenli bakımlarının yapılması çok önemlidir. Binaya göre yangın merdiveni tipinin doğru seçilmesi de çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Doğru seçilmeyen yangın merdiveni ileride olabilecek bir yangında tahliye esnasında sıkıntılar doğurabilecektir. Aynı şekilde yangın merdiveninin binadaki konumu da tahliye için çok önemlidir. Çıkabilecek bir yangın esnasında dairelerden, ofislerden çıkış yolları çok önemlidir. Eğer yangın merdiveni binada doğru konumlandırılmamışsa yangından kaçamayabilirsiniz. Veya ilk kurulumda yangın merdiveni tipi düzgün seçilmemişse, aşağıya inişlerde kalabalık oluşup merdivende yol tıkanıklığı sonucu geç tahliye, yolun kapanması gibi sıkıntılar oluşabilir. Bu yüzden yangın merdiveni kurulumu yaparken seçeceğiniz firma çok önemlidir.

Piyasada insanları dolandıran, para için insan hayatıyla oynayan birçok firma mevcut. “Zaten yangın söndürme sistemi var çok büyük birşey olmaz” ya da “yangın merdiveni tam kapasite kullanılmaz” şeklinde düşüncelerle daha fazla para kazanmak için uygun ve güvenilir yangın merdiveni kullanmayan firmalar birçok hayata mal olmaktadır. Bu gibi firmalar, yangın merdivenlerinin bakımlarını da “zaten kullanılmıyor” diyerek gayrı ciddi yapmaktalar. Bu yüzden yangın merdiveni satın almadan önce firmadan gerekli bilgileri ve belgeleri isteyiniz, firmaya aklınıza gelen tüm soruları sorun. Aldığınız yanıta göre de firmayı değerlendirin.

Firmamıza istediğiniz an istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. Biz önce insan hayatına değer veriyoruz, paraya değil. Yaptığımız işin her an sorumluluğunu taşıyoruz ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Yangın merdiveni yangından kaçış için önemli bir yoldur, yolunuzu düzgün seçin.

Size Tavsiye Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdivenleri” hakkındaki geniş bilgiye yer verdik.

En Önemli Kaçış Yolarından Birisi Yangın Merdivenidir.

yangın merdiveni

Makale Açıklaması: Yangın Merdiveni konulu makale..

Makale İçeriği: Bildiğiniz gibi yangından kaçış için en önemli yollardan birisi yangın merdivenidir.

Hatta öyle ki ingzilicede yangın merdiveni, düz bir çeviriyle yangın kaçışı anlamına gelen “fire escape”dir. Ancak yangın kaçışı bir felakete de dönüşebilir. Doğru seçilmeyen yangın merdiveni tipi, yaşanabilecek bir iniş durumunda yangından kaçmaya çalışan insanlara zor anlat yaşatabilir. İşte bu yüzden yangın merdiveni tip seçimi gerçekten uzman kişilere bırakılmalıdır.

Piyasada bir çok yangın merdiveni tipi bulunmakta. Bunlardan binanıza, binanızdaki insan sayısına ve iniş yerine göre bir çok kritere bakılarak en uygunu seçilmelidir. Yangın merdivenleri temelde Z tipi (çift kollu) ve dairesel yangın merdiveni grupları olarak ikiye ayrılır. Dairesel yangın merdivenleri sarmal şeklinde aşağıya iner, Z tipi yangın merdivenleri ise klasik apartman merdivenleri gibidir. Yangın kapılarının konumuna, büyüklüğüne göre; acil bir durumda kaç kişinin merdivenden ineceğine göre; binanın konumuna göre ve daha bir çok kritere göre yangın merdiveni tipi seçilir. Tek bir kriter bile göz önüne alınmazsa ileride yaşanacak bir durumda sıkıntılar oluşabilir. Yangın merdiveni kurulumu için saha çalışması yapan ekiplerden hangi merdiveni neden kuracaklarına dair tüm detayları içeren bir rapor alınmalıdır. Bu sizin güvenliğiniz için oldukça önemlidir.

Yangın merdiveni tip seçimlerinde bir çok firmanın unuttuğu bir şey vardır. Binanın tipi, kaç kişinin ineceği gibi etkenlerin yanı sıra bir acil durumda hangi yaş grubunun ineceği de önemlidir. Örneğin bir eğitim kurumu olarak ilköğretim ortaöğretim dersanesi ile üniversite arasında çok büyük bir fark vardır. Acil bir durumda inecek yaş grubu da oldukça önemlidir. Firmamız bunun gibi daha birçok kriteri göz önünde bulundurur.

Afetten kaçarken daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalmamak için yangın merdiveni tipi seçimini uzman kişilere yaptırın.

Size Tavsiye Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni Firmaları” hakkındaki geniş bilgiye yer verdik.

Yangın Merdiveni Aşağıdaki Binalarda Kurulması Mecburidir.

yangın merdiveni

Makale Açıklaması: Yangın Merdiveni konulu makale.

Makale İçeriği: Yangın merdivenleri aşağıdaki binalarda kurulması mecburidir.

• Toplanma amaçlı binalar

Yangın merdivenleri 50 kişinin bir araya geldiği düğün, tören, eğlence, ibadet, ulaşım, restoran, tiyatro gibi binalarda zorunludur.

• Eğitim amaçlı binalar

6 veya daha fazla kişinin bir araya geldiği ve günde en az 4 saat kullanılan anaokulu, ilköğretim okulları, özel dersaneler, üniversiteler gibi binalarda zorunludur.

• Sağlık hizmeti veren binalar

Herhangi bir tedavinin gerçekleştirildiği binalarda yangın merdiveni zorunludur.

• Cezaevleri

Cezaevlerinde yangın merdiveni olması zorunludur.

• Konaklama amaçlı binalar

Otel, motel, pansiyon, yurtlar, apartmanlarda yangın merdiveni zorunludur.

• Alışveriş Merkezleri

Birden çok katı bulunan alışveriş merkezlerinde veya iş hanlarında yangın merdiveni kullanılması zorunludur.

• Büro binaları

Herhangi bir iş amacıyla büro hizmetlerinin yürütüldüğü veya benzer çalışmaların yapıldığı binalardır. Devlet daireleri de bu kapsama girer.

Aslında yangın merdiveni bulundurulması zorunlu binalar yönetmeliklerle sınırlı olsa da tüm çok katlı binalarda yangın merdiveni ve tek katlı yapılarda yangın kapısı bulundurulmalıdır. Çünkü yangının ya da başka bir afetin ne zaman geleceği belli olmaz. Belki 2 kişi yaşadığınız müstakil evinizde bir bayram ziyaretinde size gelen misafirlerinizle 15-20 kişi olacaksınız. Böylesi bir durumda çıkabilecek bir yangında tek çıkış yolunuz olan kapının kapalı olduğunu, pencerelerde de koruma korkulukları olduğunu düşünün. Eğer bir yangın kapınız varsa hızlı bir biçimde evi tahliye edebilirsiniz.

İki katlı bir binada yangın çıkarsa merdivenlerden hızlıca inerim diye düşünmeyin. Yangın sizin iniş yolunuzda çıkabilir ya da merdivenler kullanılamaz durumda olabilir. Böylesi bir durumda yangın merdiveninden hızlıca inebilirsiniz.

Yangın ve diğer doğal afetler ihmale gelmeyecek kadar ciddidir. Deprem öldürmez bina öldürür sözü 99 depremiyle birlikte aklımıza kazındı. O zamana kadar yapılan ihmaller binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Buna benzer çıkabilecek afetlerde önlemimizi önceden almalıyız. Yönetmeliğe bakmaksızın binalarımıza yangın merdiveni ya da yangın kapısı kurmalıyız.

Size Tavsiye Edebileceğimiz Başka bir bilgilendirme makalemizde “Yangın Merdiveni İmalatı” hakkındaki geniş bilgiye yer verdik.

ACİL DURUM ÇIKIŞLARI

Olası yangın anlarında ve diğer pek çok doğal afet anında yaralanma ve ölüm risklerini azaltabilmek amacı ile kullanılan merdivenlere yangın merdiveni denmektedir. Bu merdivenlerin genellikle bina dışında olduğu gözlemlense de uygun binalarda binanın ortasında ayrı bir bölme olarak ve balkondan çıkış olarak kullanılabilmeleri mümkün olmaktadır. Bunun nasıl olabileceğine ise alanında uzman bir mühendisin karar vermesi gerekmektedir.
Hem yangın anında hem de diğer pek çok hayati risk taşıyan durumlarda kullanılarak can güvenliğinin daha hızlı bir şekilde sağlanabilmesine olanak sağlayan bu acil çıkış merdivenlerinin kanuni olarak sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. bir mühendislik bilgisine ihtiyaç duyulan yangın merdiveni projelerinde deneyim de büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca her bina için farklı bir projelendirme yapılması gerektiğinden dolayı yangın merdiveni uygulamalarında asıl önemli kısım binaya yapılan keşif gezisi ve bu gezi esnasında yapılan incelemelerdir. Konut olarak kullanılan bir yapının sahip olduğu merdivenler ile kreş olarak ya da yatılı hastane olarak kullanılan bir binanın sahip olduğu merdivenin aynı özelliklere sahip olması elbette söz konusu olamaz. Birçok kişinin sağlıklı olsa da kullanmakta güçlük çektiği yangın merdiveni modelinin yatılı hastaların kaldığı bir hastanede uygulanmasının zaten bir anlamı da yoktur. Asıl amaç can güvenliğinin sağlanması olduğundan dolayı binada bulunan kişilerin özelliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Doğru olarak projelendirildiğinde ve uygulaması doğru yapıldığında hayat kurtaran bir işlevi olan yangın merdivenleri Z tipi ya da Daireselyangın merdiveni çeşitlerinden hangisi olursa olsun amacına hizmet edebilmektedir. Ancak yapı ile uyumlu olmayan ve binada bulunan kişilerin rahatlıkla kullanabileceği özelliklere sahip olmayan bir yangın merdivenin işlevlerini tam olarak yerine getirmesi söz konusu olmayacaktır. Bunun için tercihlerinizi işinin ehli olan uzmanlardan yana kullanmanız doğru olacaktır.

Bir sonraki ‘’İstanbul Yangın Merdiveni’’ başlıklı makalemide yangın merdivenleri hakkında geniş bilgilere yer verdik yangın merdiveni işlerinizi yaptırmadan önce okumanızı tavsiye ederiz…

Linkler : Yangın Merdiveni İmatatı, Yangın Merdiveni,Yangın Merdivenleri, İstanbul Yangın Merdiveni, Çekmeköy Yangın Merdiveni, Ümraniye Yangın Merdiveni, Diyarbakır Yangın Merdiveni, Bursa Yangın Merdiveni, Tekirdağ Yangın Merdiveni.

ANKARA YANGIN MERDİVENİ İHTİYAÇLARINIZIN ÇÖZÜMÜ

Ankara’da yangın merdiveni ihtiyaçlarınızı sorunsuz bir şekilde çözebilmeniz amacıyla tüm deneyimi ve uzmanlığı ile hizmet vermekte olan Ankara yangın merdivenleri firmamız, sektörün en iyi ve en köklü firmalarından biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Sunduğu tüm hizmetler doğrultusunda müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefleyen firmamız sayesinde konu ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızın eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi mümkün olacaktır.

Çıkarılan kanun ve yönetmelikler gereğince belli standartlara göre her bina için farklı olarak tasarlanması ve projelendirilmesi gereken yangın merdiveni modellerini aramalarınız sonrasında size yönlendirdiğimiz uzmanlarımız sayesinde gerçekleştirmekteyiz. Doğal olarak bu durum işlemler yapılmadan evvel ne gibi işlemler yapılacağını ve fiyatlandırmanın nasıl olacağını öğrenebilmenize olanak sağlamaktadır. Doğal olarak işlemler sonucunda kötü sürpriz olarak kabarık faturalar ile ve sonradan gönderilen ekstra masraf faturaları ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Sektörde hizmet verdiği yıllar boyunca pek çok farklı hizmet binasına yangın merdiveni uygulamaları konusunda hizmet vermiş olan Ankara yangın merdivenleri firmamız hem Ankara il sınırları içerisinde hem de çevre yerleşim merkezlerinde duyulan acil çıkış merdiveni ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Her işlemin gerekli bilgi ve deneyime sahip uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiş olduğu firmamız sayesinde sonradan karşınıza çıkabilecek olan projelendirme ve uygulama hataları ile uğraşmak zorunda kalmanız söz konusu olmayacaktır. Yapılacak olan teftişlerde de konu ile ilgili herhangi bir hatalı uygulama gibi problemler yaşamanız da mümkün değildir.

Bir telefon ettiğinizde hem yeni yapılmış ve faaliyete geçmemiş binalarınızın hem de yıllardır faaliyet göstermekte olan binalarınızın incelemelerini ve projelendirmelerini yaparak size yapılacak işlemlerin bir listesini ve fiyatlandırılmasını sunmakta olan Ankara yangın merdivenleri firmamız, merdivenlerin korunması ve bakımı ile ilgili olarak da detaylı olarak size gerekli bilgileri vermektedir. Bu sayede yapılan merdivenlerin daha uzun süre dayanıklı halde kalması mümkün olacaktır.
Daha fazla bilgi için lütfen ‘’Yangın Merdiveni’’ hakkında geniş bilgiler veren blog sayfamızı ziyaret ediniz…
BURSA YANGIN MERDİVENİ UYGULAMALARI

İnsan hayatı her zaman büyük önem taşıyan bir konudur ve bu nedenle de insan hayatının güvenliğini sağlayabilmek amacıyla alınan tedbirlerin artırılması düşüncesiyle yangın merdiveni kullanımının ve binalara bu merdivenlerin konulması zorunlu hale getirilmiştir. Yıllardır bu sektörde hizmet vermekte olan Bursa yangın merdiveni firmamız konuyla ilgili tüm yükümlülüklerinizden en doğru ve kaliteli şekilde kurtulabilmenize olanak sağlamaktadır.

İnsanların canını tehlikeye atmak pahasına konuyla ilgili olmayan daha önce hiç bu konu ile ilgili bir iş yapmayan kişi ve firmaların sırf zorunluluk doğduğundan dolayı bu alana yönelmeleri ve ucuz işçilik ve kalitesiz yapılarla insanları kandırdıkları görülmektedir. Elbette söz konusu firmalar çalıştığınız için kendinizi rahat hissetmeniz söz konusu olacaktır. Ancak herhangi bir tehlike anında yaşanabilecek olumsuzluklar yine size sorumluluk yükleyecektir. Bu nedenle de konuyla ilgili çalışmalarınızı gerçek uzmanların eline bırakmanız daha doğru olacaktır. Söz konusu firmaların yaptığı projelerde bile ilk bakışta pek çok hata göze çarpmaktadır. Hâlbuki bu yapıların hayat kurtarabilmeleri için amacına uygun şekilde projelendirilmesi önem taşımaktadır ve konu ile ilgili yönergeler de yürütmeliklerle sabitlenmiş durumdadır. Konu ile ilgili mevzuatı titizlikle takip edip inceleyen ve her yeniliği yapılacak işlemlerde son teknoloji ürünleri kullanılarak gerçekleştiren firmamız sayesinde bütün yangın merdiveni işlemleriniz sorunsuz ve eksiksiz olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Bursa ili içerisindeki ilçelere ve çevre ilçelere yangın merdiveni hizmet vermekte olan Bursa yangın merdiveni firmamız sayesinde olası tehlike durumlarında acil çıkış merdivenlerinizi güvenle kullanabilmeniz söz konusu olacaktır. Bu şekilde hiç sorun yaşamadan çıkışa yönelebilmeniz ve binayı acil bir şekilde boşaltmanız gereken durumlarda panik yapmadan tahliye işlemlerini sonlandırabilmeniz mümkün olacaktır. Firmamız size merdivenlerin düzenli bakımı ve korunma şekli ile ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri de vererek yangın merdivenlerinizin uzun süre dayanıklı kalabilmesini mümkün kılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi İçin ‘’Yangın Merdiveni Fiyatları’’ Adresini Ziyaret Edebilir Yangın Merdiveni Hakkında Bilgi Edinebilirsiniz…
DAİRESEL YANGIN MERDİVENİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bir insanın en temel haklarından olan ve doğduğu andan itibaren sahip olduğu en büyük hak “yaşama hakkı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hakkın kasti olarak ya da yapılan hatalarla elinden alınması da suç olarak görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde insanın en temel hakkının korunabilmesi için alınacak bazı tedbirlerin zorunlu hale geldiğini görebilmemiz mümkün olmaktadır. Bunlardan biri de yangın merdiveni kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Z tipi ve Dairesel yangın merdiveni olarak iki türde uygulanması söz konusu olabilen bu merdivenlerin uygulamasında doğru kararlar verilmesi ve kanunla belirlenen standartlara uygun olarak binalarda uygulanması kadar bakımları ve korunmaları da önem taşımaktadır. Özellikle dairesel merdivenler kolay yapıldığından dolayı zamanla aşınıma uğramaya ve dışarıda olduğundan dolayı yağmur suyu gibi nedenlere bağlı olarak paslanmaya oldukça elverişli durumda yer almaktadır. Bu durum da merdivenlerin dayanım gücünün düşmesine neden olmaktadır. Bu gibi durumlardan merdivenlerin korunmasını sağlayabilmek için sürekli ve düzenli bakımlarının yapılması şarttır. Bunun yanı sıra kurulumları yapılırken hâkim rüzgâr yönünde merdivenlerin konumlandırılması dayanıklılığının uzun süre devam etmesi açısından önem taşımaktadır. Özellikle kış aylarında sıklıkla rastlanılan kar ve buzlanma gibi sebeplerden dolayı aşınımın fazla olması nedeni ile de bu durumlarda merdivenlerin temizlenerek zarar verici etkenlerin uzak tutulmasında fayda bulunmaktadır.

Gerekli önlemlerin alınmaması ve merdivenlerin korozyona yani aşınıma karşı ya da paslanmaya karşı korunmaması durumunda merdivenlerin kişi taşıma kapasitesinde düşmeler yaşanması söz konusu olacaktır. Bu da acil çıkış yapılması gereken durumlarda kullandığınız zaman hayatınızı tehlikeye atmanıza neden olacaktır. İstanbul yangın merdiveni konusunda uzman olan firmamız sayesinde kontrollerin düzenli olarak yapılması ve bakımının nasıl yapılması gerektiği ile ilgili gerekli bilgilerin konuyla ilgili kişilere verilmesi nedeni ile bu durumlarla karşılaşmanız söz konusu olmayacaktır.

Etiketler : yangın merdiveni, yangın merdiveni imalatı, yangın merdiveni istanbul, dairesel yangın merdiveni, makaralı yangın merdiveni, yangın merdiveni fiyatları, istanbul yangın merdiveni, yangın merdivenleri, z tipi yangın merdiveni

YANGIN MERDİVENİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Gün boyunca çeşitli sebeplere bağlı olarak girip çıktığımız binalarda yangın merdivenlerinin zorunlu olarak bulunduğunu görebilmemiz mümkün olmaktadır. Kanunen pek çok binaya uygulanması zorunlu olan bu acil durum çıkış merdivenleri elbette uygulanırken farklı fiyatların uygulanması söz konusu olmaktadır.
Yangın merdivenlerinin kalitesinden ödün vererek fiyatının düşürülmesi söz konusu olmamaktadır. Çünkü standart olarak bu merdivenlerin kullanacak kişi sayısına bağlı olarak bazı standart ölçülere sahip olmaları gerekmektedir. Peki, bu fiyatlandırmalarda etki eden unsurlar nelerdir? İlk önce elbette kaç katlı bir binaya uygulanacağı bu hususun belirlenmesinde önem taşımaktadır. 3 katlı bir binaya uygulanacak aynı kalınlık ve genişlik özelliklerine sahip yangın merdivenleri ile 6 katlı binaya uygulanacak olan aynı malzeme kalınlığı ve genişliğine sahip olan merdivenin kullanımında fiyat farklılığının doğması söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte merdivenlerin bir basamağının genişliği, iki basamak arasındaki boşluğun azlığı gibi ölçü ayrıntıları nedeni ile fiyatlarda düşme ya da yükselme söz konusu olabilmektedir. Elbette bu durumun mümkün olduğunca daha uygun fiyata gelebilmesi için Bursa yangın merdivenleri hizmeti vermekte olan firmamız kanunlar ile belirtilen standart ölçülerin ışığında uygulanabilmesi mümkün olan merdiven modelini çıkararak size doğru hizmet vermektedir. İki basamak arası mesafenin 50 cm’den fazla olmaması gereken koşullarda 55 cm yaprak fiyatı azaltma gibi insan hayatını tehlikeye atacak durumların yaşanması firmamızda söz konusu olmamaktadır. Doğal olarak alacağınız hizmetten memnun kalmanız mümkün olacaktır.
İşinin ehli olan uzmanlarla çalışan ve personelini yeni çıkan teknolojilere uyum sağlayabilmeleri için gereken eğitim ve sertifika programlarına dâhil eden firmamız sayesinde hem en ekonomik yangın merdivenleri ile bütçenizi zorlamamanız hem de standartların dışına çıkmamanız ve yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz mümkün olacaktır. Üstelik firmamız işlemler öncesi inceleme için bir uzmanını size yönlendirdiğinden dolayı uygulama sonrası karşınıza çıkarılan kabarık faturalarla karşılaşmanız söz konusu olmayacaktır.

YANGIN MERDİVENLERİ NEDEN ZORUNLUDUR?

Yaşadığınız sitelerde, hastanelerde, okullarda ve aklınıza gelebilecek pek çok binada yangın merdiveni bulunduğunu görmeniz mümkün olmaktadır. Pek çok bina zorunluluk nedeni ile yaptırmış ya da yaptırıyor olsa da insan hayatının korunabilmesi için yangın merdivenleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu çıkışlar sayesinde insanlar binadayken oluşan yangın ve diğer pek çok doğal afet durumlarında bu merdivenlere yönelerek binayı boşaltabilmeniz daha kolay olduğundan dolayı insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın merdivenleri bulunma zorunluluğu vardır.
Normal çıkışları kullanabilmek için size engel olabilecek olan pek çok ayrıntının yer aldığı binalarda, her bir kattan inerken çeşitli sebeplere bağlı olarak -takılma, düşme, üzerinize bir şey düşmesi gibi- binadan çıkmak ile ilgili olarak sorun yaşamanız söz konusu olabilmektedir. Üstelik aynı anda yüzlerce kişinin aynı kapıya yönelmesi binadan çıkarken de insanların izdiham yaratmasına neden olabilmektedir. Oluşan panik ortamında kendinize bilmeden de olsa zarar verebilmeniz söz konusu olacağından dolayı bu durumların önüne geçebilmek ve mümkün olduğunca çabuk bir şekilde binayı boşaltmayı mümkün kılabilmek için yangın merdivenlerinin bulunması önem taşımaktadır. Binanın yüksekliğine ve katta bulunan kullanıcı sayısına göre binalarda Z tipi ya da Dairesel yangın merdiveni çeşitleri uygulanabilmesi söz konusu olabilmektedir. Hangisinin kullanılması gerektiğine ise yapılacak ön inceleme sonucu işinin ehli olan mühendisler karar verebilmektedir. Bununla birlikte insanların merdivenlerden rahat inebilmeleri için basamak yüksekliklerinin de nasıl olması gerektiğine mühendisler karar vermektedir.
Binada bulunan insanların genel profilleri göz önünde bulundurularak uzmanların merdiven genişliği, basamak genişliği, basamaklar arası uzaklık ve merdivenler ile zemin arasındaki yükseklik gibi konulara karar vermesi gerekmektedir. Her bina için bu durum farklılık gösterebildiğinden dolayı standart ölçülerde bir yangın merdiveni uygulanması söz konusu değildir.
ETİKETLER : yangın merdiveni imalati, istanbul yangın merdiveni, bursa yangın merdiveni, ankara yangın merdiveni, adana yangın merdiveni, adıyaman yangın merdiveni, antalya yangın merdiveni, yangın merdiveni, yangın merdivenciler, yangın merdivenci, yangın merdivenleri.
YANGIN MERDİVENLERİ İLE HAYAT KURTARIN

Binaların dış kısımlarına monte edilmiş bu olanyangın merdiveni olabilecek kötü bir durumda sizi hayata bağlayan en önemli araçtır. Kazayla veya patlama ile olabilecek olan bir yangında acilen bu merdivenleri kullanarak kötü durumlara sebebiyet vermezsiniz ve hayatınızı bu gibi olası durumlarda kurtarmış olursunuz. Sağlam ve kaliteli demirlerden yapılmış olan bu merdivenler her binanın dışına monte edilmeli ve aslında bir nevi kurtuluş kapısı olarak görülmelidir. Oturduğunuz binadaki her kata ayrı ayrı gelecek şekilde pencereler koyulur ve merdivene çıkış kapıları oluşturulur.

Yangın veya benzeri durumlarda dış kapıyı kullanamayacak olduğunuz her acil anda bu merdiveni rahatça kullanabilir ve hayatla iletişiminizi kurabilirsiniz. Ve teknoloji çağına ayak uyduran birçokyangın merdivenleri modelleri bulunmaktadır. Örneğin kapının çıkış yeri olduğu anlarda ise yangın esnasında otomatik olarak yangın alarm çaldığında kapı kendiliğinden açılır ve böylece acil anlarda düşünemeyecek olduğunuz anlarda çıkış kapısının kilidi ile uğraşmaz otomatik kilit ile kolayca dışarıya çıkabilirsiniz. Bu yangın merdivenlerinin türleri; Z tipi ve Dairesel şekiller olmak üzere iki şekildedir. İkamet ettiğiniz binanın dış şekli ve görünümüne göre kullanışlı olacak olan merdiveni seçip kolayca bizlere siparişinizi verebilirsiniz.

Siz hayatınızı ne kadar ciddiye alıyorsanız biz de siz hayatınızı etkileyen bu işimizi büyük bir ciddiyetle yapmaktayız. İstanbul yangın merdiveni tarzları ile sizlere sunduğumuz kaliteli ürün ve ekonomik fiyat ile fark yaratmaktadır. İşinde uzmanlaşmış olan çalışanlarımız oturduğunuz binanın yapısal özelliklerini göz önünde bulundurarak sizlere Z tipi veya dairesel olan yangın merdivenleri önerir ve büyük bir ciddiyetle binanıza monte edilir. İşin ciddiye alan bir firma olarak diğer firmalara göre yaptığımız işe iki kat hassasiyet ve özen göstererek sizlere hizmet veriyoruz. Malzeme alışlarımızda büyük bir titizlik göstererek iyi maliyetlere kaliteli ürünler alarak sizlere hizmetler sunuyoruz. Binanız eğer çok katlı ise sizlere Z tipi yangın merdivenlerin binanız için daha iyi bir konum sağladığını veya binanız az katlı ise dairesel merdivenlerin sizler için daha kullanışlı olacağını işimizin en başında incelemeler yaparak kararlar veriyoruz. Türkiye’nin her yerinde konumuna göre ve kalitesine göre değişenyangın merdiveni fiyatları ve sizlere özel en iyi fırsatlar ile ürünlerimizi sizlerin beğenilerine sunuyoruz.

Sizlere senelerce kullanabileceğiniz bu sağlam ve kaliteli malzemelerle bütçenize uygun merdivenleri sizler için güvenliğiniz için yapıyoruz. Müşterilerimizin yani sizlerin isteklerini karşılayacak bir şekilde hazırlamış olduğumuz bu merdivenler sizin tedbirinizden sonra ikinci kurtarıcı aracınız olarak kullanılır. Siz ve hayatınız arasındaki bir köprü vazifesindedir. Ve yine merdivenleriniz yapıldıktan sonra belirli süreler içerisinde hayatınızda önemli bir fonksiyon gören bu merdivenlerin bakımını yapmalı bu sayede yaşamınızı çöpe atmamalısınız. Dairesel merdivenler ile Z tipi merdivenlerin dış kapıları yine sizin rahatlıkla dışarıya çıkabileceğiniz açıyı hesaplayarak merdivenin dış kapısı yerleştirilir. Binanızın güvenliği için merdivenin dış kapısının bulunduğu yere demir parmaklıklar örülebilir ve böylece hırsızlık olaylarının da önünü kesmiş olabilirsiniz.

Ailenizi ve kendinizi düşünüyorsanız yaşamınızı ciddiye alıyorsanız yangın ihtimalini düşünüp kesinlikle binanıza bir merdiven monte ettirmelisiniz. Bu şekilde tedbirler alarak ailenizin komşularınız ve çocuklarınızın hayatını kurtarabilir böylece bunun önemini kavrayabilirsiniz. Herkesin yapamayacağı bu merdivenleri dikkatli hesaplamalar göz önünde bulunarak ve bazı ihtimaller düşünülerek uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde hayat kurtarayım derken kaza ile hayatınızdan dahi olabilirsiniz. Bu ciddiyet gerektiren işi gerek engin tecrübemiz gerekse edindiğimiz bilgiler gereğince uzman kadromuz ile en uygun fiyatlarla sizlere sunmaktayız. Tedbir hayat kurtarır.

istanbul yangın merdiveni 

kadiköy yangın merdiveni

maltepe yangın merdiveni

yangın merdiveni

Lolan Yapı Endüstriyel zemin kaplama Futbol Kaleleri Basket Potaları Duvar Koruyucusu Basketbol Sahası Boks Ringi Tenis Kortu Spor Sahası Futbol Kalesi Basketbol Sahası Spor Marketi basketbol potası basketbol potası Musu Spor Ekipmanları